• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Obuke o Objedinjenoj proceduri u procesu elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

Uvod

Kriza je teško pogodila građevinsku industriju u Srbiji poslednjih nekoliko godina. Izveštaj Svetske banke o uslovima poslovanja "Doing Business 2015" rangirao je Srbiju na 186. mesto od 189 svetskih ekonomija kada je u pitanju indikator izdavanja građevinskih dozvola. Za ovu dramatičnu situaciju, građevinska industrija uglavnom optužuje sporu administraciju, neefikasne, komplikovane, netransparentane i skupe građevinske procedure, ali i korupciju. Napori Vlade u cilju poboljšanja ovakvog stanja rezultirali su izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je usvojen 8. decembra 2014. godine, a zatim i usvajanjem Pravilnika o objedinjenoj proceduri i drugih podzakonskih akata.

Ovim pravnim aktima uvedena je obaveza uspostavljanja Objedinjene procedure (tzv. jednošalterskog sistema) na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, od 1. januara 2015. godine. Uvođenjem jednošalterskog sistema i efikasnijim procesom smanjuju se brojne interakcije i procedure i dugo vreme trajanja postupka. Uvođenje elektronskog izdavanja građevinskih dozvola, kroz centralizovanu softversku aplikaciju za Objedinjenu proceduru, koje je postalo zakonska obaveza od 1. januara 2016., bio je sledeći reformski korak.

Objedinjena procedura (jednošalterski sistem) uvela je materijalne i organizacione promene za aktere, nadležne za izdavanje građevinskih dozvola - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktu , Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine , Agenciju za privredne registre , lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, Katastar i druge nosioce javnih ovlašćenja, koji su uključeni i proces izdavanjagrađevinskih dozvola. Brojne interakcije investitora sa različitim subjektima su zamenjene jednošalterskim sistemom. Ideja zakonodavca je da nadležni organ, u ime i za račun investitora, po službenoj dužnosti pribavlja potrebne dokumente, koja izdaju državna i lokalna javna preduzeća, Katastar i drugi nosioci javnih ovlašćenja.

Intervencija

Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola pokriva sve procese u okviru Objedinjene procedure i sve interakcije između relevantnih aktera, uključujući i investitora. Kako bi se osiguralo efektivno i efikasno korišćenje softverske aplikacije i sprečio zastoj u izdavanju građevinskih dozvola, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , u saradnji sa donatorima i drugim organizacijama, ulaže napore u jačanje kapaciteta državnih organa, lokalnih samouprava i nosilaca javnih ovlašćenja, kao što su javna komunalna preduzeća, Katastar i drugo.

U okviru tih napora, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj je angažovala OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje za pružanje dela obuka o korišćenju softverske aplikacije zaObjedinjenu proceduru u okviru elektronskog izdavanja građevinskih dozvola.

Direktorka OPTIMUS-a, Slađana Karavdić Kočević, sprovodiobuke za državne i lokalne javne službenike i nosioce javnih ovlašćenja. Obuke pokrivaju teme kao što su: opšta funkcionalnost aplikacije, korišćenje digitalnog potpisa, elektronski proces izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i dozvola iz člana 145. Zakona, kao i druge procese i softverske elemente.

Inicijalne reforme u oblasti izgradnje su pokazale napredak i značajan pad Srbije na Doing Business listi. "Doing Business 2016" rangira Srbiju kao 139. ekonomiju kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, što predstavlja pad za 47 mesta u odnosu na poslednji DB izveštaj. Očekuje se da efikasno sprovođenje elektronskog izdavanja građevinskih dozvola u narednom periodu donese poslovnom sektoru niže troškove i vreme čekanja i time rezultira značajnim poboljšanjem poslovnog okruženja u Srbiji i još većim napretkom na Doing Business listi.